Monday, December 26, 2011

KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL


KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL
Rancangan Kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah di Malaysia telah disusun semula supaya selaras dengan perkembangan terkini terutama yang lebih jelas dapat mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tujuannya untuk melengkapkan keilmuan dan kemahiran murid ke aras pencapaian keilmuan yang tinggi dari aspek kesenian, reka bentuk, teknologi dan juga kepada alam kehidupan selepas persekolahan. Kandungan kur ikulum digubal dengan memastikan keseimbangan penekanan kepada kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Seni Visual, beberapa kemahiran generik, perkembangan potensi diri dan keupayaan diri sebagai seorang murid yang inovatif dan produktif dalam seni visual.

Tiga aspek utama modul telah dikenalpasti iaitu:

1. Perkembangan nilai diri telah dikenalpasti iaitu pendidikan dengan aktif.
2. Penguasan kemahiran dan teknologi buatan serta Penghasilan Seni Visual.
3. Per kembangan daya cipta dan nilai seni dan budaya menerusi sejarah dan apresiasi seni visual.

Sekolah Menengah


Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Membentuk keperibadian Generasi Malaysia/insan yang:

• Celik budaya/harmonis
• Nilai estetik tinggi
• Imaginatif
• Kritis
• Kreatif
• Inovatif
• Inv entif/produktif

Tingkatkan rasa:

• Kesyukuran
• Hargai keindahan
• Hargai warisan budaya

Menyumbang ke arah pembangunan:

• Diri
• Keluarga
• Masyarakat

No comments: